در آخرین طرح پژوهشی بنده که در رابطه با افراطگرایی دینی در استان آذربایجان غربی انجام داده ام به نتایجی برخلاف تصورات قالبی مدیریت سیاسی داخلی در سطح کلان و استان رسیده ایم

امید بهرامیان: در آخرین طرح پژوهشی  بنده که در رابطه با افراطگرایی دینی در استان آذربایجان غربی انجام داده ام به نتایجی برخلاف تصورات قالبی مدیریت سیاسی داخلی در سطح کلان و استان رسیده ایم. یکی از مهمترین نتایج این طرح، مطرح شدن قومیت گرایی کردی بعنوان یک فرصت و مزیت در مقابل جریان های دینی افراطی می باشد. چکیده تحقیق انجام شده در ذیل گزارش شده است. لازم به ذکر است به دلایل امنیتی از بردن نام گروه ها، فرقه ها و حتی رسانه های مورد بررسی خودداری شده است.

چکیده:

باتوجه به گسترش روز افزون گروه های دینی افراطی و خشونت طلب جهادی در خاورمیانه، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی «میزان گسترش افراطگرایی دینی(…) دربین جامعه اهل سنت استان آذربایجان غربی و عوامل موثر بر آن» است. استراتژی این پژوهش برای دست یابی به هدف تحقیق، از نوع قیاسی بوده که در آن از یافته های کیفی و مدل تحلیلی افتخاری برای تبیین نظری گسترش فرقه افراطگرای دینی… بعنوان چارچوب نظری، استفاده شده است. متغیرهای مستقل تحقیق شامل دو دسته از عوامل ایجابی(احساس تبعیض و نابرابری، احساس هویت ستیزی، شبکه های ماهواره ای مذهبی افراطی، فقر مادی) و عوامل سلبی (هویت قومی کردی، ملی گرایی ایرانی و سرمایه فرهنگی) بوده است. روش تحقیق از نوع پیمایشی بوده که برای دست یابی به فهم بهتر از جریان افراطگرایی ….جهادی و تعریف عملیاتی دقیق آن، قبل از انجام پیمایش، مصاحبه نیمه ساختارمند با ۱۵ نفر از متخصصین حوزه lمطالعات فرقه های دینی افراطی و …. و روحانیون اهل سنت، بعنوان افراد مطلع انجام شده و بعد از تحلیل و مقوله بندی اطلاعات، یافته های بدست آمده با سه نفر از آنها دوباره درمیان گذاشته و اصلاح شد. درنهایت مقیاس بدست آمده در قالب طیف ترکیبی لیکرت و برش قطبین (در جهت سنجش گرایش و واگرایی توأمان افراطگرایی دینی…) تعریف عملیاتی شد. نمونه آماری تحقیق شامل ۵۲۰ نفر از افراد بالای ۱۵ سال اهل سنت ساکن شهرستانهای استان آذربایجان غربی بوده است. روش نمونه گیری از نوع خوشه ای متناسب با حجم نمونه در پنج شهر بوکان، مهاباد، سردشت، پیرانشهر و ارومیه بود و درنهایت ۵۱۳ پرسشنامه مورد پردازش واقع شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که تنها ۶.۹ درصد افراد(۳۵ نفر از ۵۱۳ نفر) به این فرقه(….) تمایل نشان داده اند که دراین میان ۵.۷ درصد افراد گفته اند: با گروههای افراطی مانند جهادی ها تاحدودی آشنا هستند و تاحدودی علاقمند به عضویت در آن هستند و تنها ۱.۲ درصد افراد گفته اند که با این گروه کاملاً آشنا بوده و علاقمند به عضویت در آن هستند، درحالی که ۴۲.۳ درصد افراد جهت گیری خاصی نسبت به آن نداشته و ۵۱.۸ درصد افراد گفته اند که اصلاٌ علاقه ای به شناخت و عضویت در این جریان ندارند. همچنین آمارهای میزان گرایش به آموزه­ها و ابعاد افراطگرایی دینی … جهادی نشان می دهد که دربین ابعاد این متغیر، مقادیر میانگین همه ابعاد، در بخش واگرایی بوده است که کمترین واگرایی مربوط به بعد خشونت طلبی یا آمادگی فیزیکی و معنوی برای جهاد می شود و بیشترین واگرایی مربوط به بعد علائم ظاهری افرطگرایان است. یافته های تجربی نشان می دهد که درمجموع ۹۰ درصد افراد بررسی شده نسبت به افراطگرایی … جهادی جهتگیری واگرایانه دارند درحالی که تنها ۱۰.۴ درصد به آموزه های این جریان گرایش داشته اند که دراین بین ۹.۶ درصد افراد گرایش نسبتاً پایینی داشته و تنها ۰.۸ درصد گرایش متوسطی به … جهادی ها داشته اند. همچنین میانگین آن در نمونه آماری برابر با ۳۳.۷ در مقیاس صفر تا صد بوده که پارامتر این میانگین دربین جامعه آماری، به احتمال ۹۵ درصد بین ۳۲.۵ تا ۳۴.۸ قرار دارد. این میزان پارامتر میانگین نشان می دهد که اکثریت افراد بررسی شده نسبت به … جهادیهای افراطی واگرا بوده و جهتگیری متقابل با فرقه های … جهادی را انتخاب و اتخاذ می کنند. بنابراین می توان به صراحت اعلام کرد که فرقه های جهادی دینی در جامعه آماری بررسی شده نه­تنها جایگاهی نداشته بلکه جهت گیری منفی شدیدی نسبت به این فرقه در جامعه آماری اهل سنت آذربایحان غربی وجود دارد. نتایج چندمتغیره تبیین گسترش افراطگرایی دینی … جهادی در جامعه آماری نشان داده است که متغیرهای مدل نظری بیش از ۴۵ درصد تغییرات گرایش به فرقه های … جهادی را تبیین کرده است که به ترتیب اهمیت، عوامل سلبی ملی گرایی ایرانی، قوم گرایی و سرمایه فرهنگی مانع از گرایش مردم به فرقه های جهادی می شوند؛ درحالی که به ترتیب اهمیت، عوامل ایجابی فقر مادی، احساس تبعیض و نابرابری( به ترتیب در ابعاد مذهبی، اقتصادی، فرهنگی – اجتماعی و درنهایت سیاسی – اداری) و نیز استفاده از شبکه های افراطگرای مذهبی …. ماهواره ای، باعث ایجاد زمینه و ترغیب مردم به گرایش به فرقه های دینی … جهادی و پذیرش و اجرای آموزه های آنها می شوند. این درحالی است که نتایج نشان داده است جوانان و روستاییان بیشتر از پیرها، میان سالان و شهری ها، مستعد گرایش به فرقه های افراطگرای … جهادی بوده اند. همچنین عواملی مانند تحصیلات فرد و والدین و نیز زن بودن باوجود رابطه دومتغیره، تاثیر خالصی بر گرایش به …جهادی نداشته اند؛ به این ترتیب زن بودن و نیز تحصیلات پایین و بیسوادی فرد و والدین، بصورت غیر مستقیم و با تأثیرگذاری بر دیگر متغیرها، باعث گسترش افراطگرایی دینی … جهادی دربین جامعه اهل سنت آذربایجان غربی می شوند.

ایمیل مستقیم: info@exireno.ir

دیدگاه شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. موارد الزامی نشانه‌دار هستند.*

*


پربیننده‌ترین‌ها
پربحث‌ترین‌ها